بایگانی دسته بندی: آموزش الکترونیک

معرفی سایت برای دیتاشیت قطعات الکترونیک

این وبسایتها شامل برگه اطلاعاتی کامل) که توسط کارخانه های سازنده قطعات ارائه میشود(قطعات الکتریکی و الکترونیکی می باشند. این برگه های اطلاعاتی شامل مشخصات مختلف قطعه مثل معرفی قطعه، زمینه استفاده، رنج ورودی خروجی قطعه، مدارات نمونه، منحنی ها و گرافها و دیگر اطلاعاتی که برای طراحی و استفاده از آن مورد نیاز است را شامل می شود. نمونه چند سایت برای پیدا کردن برگه اطلاعاتی قطعات)آی سی، ترانزیستور، دیود و …. http://www.datasheetcatalog.com .