کیت روباتیک

نمایش یک نتیجه

  • ۲۰۲۶ (۱)

    کیت ربات تعقیب نور

    8,000 تومان

    با تابیدن نور به صورت مستقیم و به یک میزان به این دو فتوسل موتور ها و در نتیجه ربات به صورت مستقیم حرکت می کند . اگر نور تابیده شده به یکی از فتوسل ها بیشتر از دیگری باشد ، موتور به سمت آن فتوسلی که نور بیشتر به ان تابیده شده می چرخد.